Za mało punktów z egzaminu?

Masz prawo nie zgodzić się z wynikiem i żądać ponownego sprawdzenia pracy przez innych egzaminatorów.
Możesz żądać weryfikacji zarówno matury jak i egzaminu zawodowego.

Weryfikacja wyniku egzaminu składa się następujących kroków:

  • Wgląd do pracy egzaminacyjnej – zobacz swoją pracę
  • Weryfikacja sumy przyznanych punktów – zażądaj ponownego przeliczenia punktów
  • Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – uzasadnij iż Twoja odpowiedź była prawidłowa1. Wgląd do pracy egzaminacyjnej

Zdający, (a w przypadku ucznia niepełnoletniego także jego rodzice) mają prawo wglądu do karty odpowiedzi –część pisemna i karty oceny – część praktyczna w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną: świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, lub informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej może być złożony osobiście przez zdającego lub osobę występującą w jego imieniu, lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane w czasie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu, a w ciągu nie więcej niż 5 dni od dnia złożenia wniosku wyznaczony jest termin wglądu

Podczas dokonywania wglądu zdającemu zapewnia się możliwość zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań. Praca egzaminacyjna nie może być kopiowana. Możliwe jest natomiast wykonywanie zdjęć pracy egzaminacyjnej, w całości lub części. Podczas wglądu dozwolone jest korzystanie z aparatu fotograficznego, który jest integralną częścią urządzenia telekomunikacyjnego, np. telefon komórkowy. Osoba dokonująca wglądu ma prawo sporządzania notatek podczas wglądu, korzystając z materiałów przekazanych przez okręgową komisje egzaminacyjną.


2. Weryfikacja sumy przyznanych punktów

Zdający (a w przypadku ucznia niepełnoletniego także jego rodzice), w terminie 2 dni od wglądu może zwrócić się z do dyrektora OKE z wnioskiem o weryfikację sumy punktów.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie zdającego o wyniku weryfikacji sumy punktów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli suma punktów została podwyższona, ustalany jest nowy wynik egzaminu, jeżeli zostały spełnione warunki i dyrektor OKE wydaje świadectwo lub wydaje nowe świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie i anuluje dotychczasowe świadectwo.


3. Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Zdający (a w przypadku ucznia niepełnoletniego także jego rodzice) może wnieść do Kolegium Arbitrażu egzaminacyjnego odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów.

Zdający wskazuje zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie zgadza się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wskazuje, że rozwiązanie zadania przez składającego odwołanie jest merytorycznie poprawne oraz spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego.

Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Jeżeli potrzebujesz pomocy w odwołaniu się od wyników egzaminu – skontaktuj się z nami